PROCEDURA WYDAWNICZA

 1. Przesłanie do wydawnictwa wypełnionej ankiety książki.
 2. Wstępna kalkulacja z Wydawnictwa.
 3. Uzgodnienie z wydawnictwem i potwierdzenie przez autora finansowania książki.
 4. Wstępna decyzja wydawnictwa o wydaniu książki.
 5. Podpisanie umowy z wydawnictwem o przeniesieniu praw autorskich (z zastrzeżeniem ze strony wydawnictwa, że w przypadku recenzji negatywnej umowa zostanie zerwana).
 6. Złożenie książki do wydawnictwa.
 7. Przesłanie książki do recenzji.
 8. Odpowiedź autora/redaktora naukowego na recenzję wraz z ustosunkowaniem się do uwag recenzenta.
 9. Złożenie do wydawnictwa poprawionej książki z uwzględnieniem uwag recenzenta – nowa poprawiona wersja, zgodna z parametrami technicznymi, o których mowa wyżej (wydruk i wersja elektorniczna przesłana na adres: wydawnictwo@ap.edu.pl).
 10. Przekazanie książki do redakcji i rozpoczęcie procesu wydawniczego:
 • redakcja;
 • spotkanie autora z redaktorem – podczas tego spotkania redaktor omówi z autorem naniesione poprawki, wyjaśni ewentualne nieścisłości, poprosi o uzupełnienie braków (jeśli takie będą w tekście bądź w przypisach), a także uzgodni oczekiwania autora względem okładki, by przekazać grafikowi jak najwięcej danych dotyczących projektu;
 • pierwszy skład;
 • drugie spotkanie z autorem i przekazanie tekstu do korekty autorskiej – autor otrzyma wydruk książki w wersji po złamaniu, zatem zbliżonej do ostatecznej, a także projekt okładki do zatwierdzenia przez autora (projekt ten może też zostać przesłany wcześniej drogą mailową, w zależności od tego, czy zostanie wykonany jeszcze przed terminem drugiego spotkania);
 • korekta autorska;
 • korekta redaktora (redaktor ma obowiązek po korekcie autorskiej jeszcze raz przeczytać całą książkę);
 • drugi skład;
 • druga korekta redaktora;
 • ostatni skład przed oddaniem do druku;
 • redaktor sprawdza książkę oraz okładkę do ostatniej poprawki, zatwierdzając na końcu jej oddanie do druku;
 • zatwierdzenie przez autora wersji książki oddanej do druku.

     11. Przekazanie publikacji do druku i poinformowanie o tym Autora wraz z podaniem terminu wydruku.

     12. Przekazanie autorowi egzemplarzy autorskich oraz wprowadzenie książki na rynek wydawniczy.