PROCEDURA RECENZOWANIA

 1. Autor nadsyłając opracowanie do publikacji akceptuje niniejszy regulamin.
 2. Dla oceny każdego opracowania Redaktor Naukowy po zasięgnięciu opinii odpowiedniego członka Komitetu Redakcyjnego (redaktora tematycznego)  wyznacza  co  najmniej  dwóch  niezależnych recenzentów spoza Akademii Polonijnej i jednostki, przy której afiliowany jest autor pracy.
 3. W przypadku opracowań powstałych w języku innym niż polski, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 4. Lista recenzentów publikowana jest on-line na podstronie każdej z serii wydawniczych.
 5. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (ang. double-blindreview process).
 6. Również nazwiska recenzentów dla poszczególnych numerów rocznika nie są ujawniane.
 7. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia opracowania do publikacji lub jego odrzucenia.
 8. Opracowanie  odrzuca  się,  jeżeli  nie  spełnia  podstawowych standardów pracy naukowej z dziedziny prawa zabezpieczenia społecznego, a w szczególności:
  a) nie ma charakteru naukowego,
  b) nie potwierdza chociażby ugruntowanej wiedzy ogólnej autora z zakresu prawa zabezpieczenia społecznego,
  c) zawiera istotne błędy merytoryczne,
  d) nie uwzględnia aktualnego stanu prawnego,
  e) pomija rozwiązania międzynarodowe i europejskie,
  f) w sposób rażący narusza wymagania formalne
  g) stanowi plagiat 
 9. W przypadku pozytywnych recenzji zawierających uwagi krytyczne decyzja o dopuszczeniu do opublikowania może być uwarunkowana naniesieniem przez autora określonych zmian w opracowaniu.
 10. Autora informuje się o konkluzji recenzji, i ewentualnie o wymaganych zmianach.
 11. Decyzję o dopuszczeniu opracowania do publikacji podejmuje na podstawie recenzji i po zasięgnięciu opinii odpowiedniego członka Komitetu Redakcyjnego (redaktora tematycznego) Redaktor Naukowy.
 12. Autora informuje się o decyzji w sprawie publikacji.