WYMOGI REDAKCYJNE

Artykuły złożone do wydawnictwa muszą być oryginalne i niepublikowane wcześniej. Nie powinny one być rozpatrywane w tym samym czasie przez inne periodyki czy czasopisma. Odpowiedzialność za treść artykułu spoczywa na autorach, a nie na redaktorach lub wydawcach. Zgłoszenia muszą być przygotowane zgodnie ze standardami etycznymi w branży wydawniczej.

 

1.WYMOGI OGÓLNE

 • Artykuł należy przesłać pocztą elektroniczną do redakcji na adres mailowy wydawnictwo@ap.edu.pl do sprawdzenia oraz do zaakceptowania publikacji. Wraz z artykułem należy przesłać kopie (skany) dwóch recenzji (merytoryczna – według wzoru, oraz lingwistyczna – według wzoru) oraz wypełnione i podpisane oświadczenie autora artykułu (według wzoru).
 • Przez fakt doręczenia artykułu do publikacji, autor przekazuje wydawcy prawa redakcyjne. To oznacza, że bez pisemnej zgody wydawcy nie może on publikować artykułu w całości lub w części w innych czasopismach oraz w innych wydaniach lub w mediach cyfrowych.
 • Proponowany do publikacji artykuł musi zostać dostarczony z dwumiesięcznym wyprzedzeniem przed terminem publikacji.
 • Dla ułatwienia korekty proponowany artykuł musi być przysłany w dwóch formatach plików: Word oraz pdf.
 • Artykuły napisane w języku innym niż angielski muszą zawierać:
 • angielskie tłumaczenie tytułu;
 • streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim. Słowa kluczowe nie mogą powielać tytułu.
 • Artykuły napisane w języku angielskim powinny zawierać:

            – polskie tłumaczenie tytułu;
            – streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim. Słowa kluczowe nie mogą  powielać tytułu.

 • Artykuły napisane w innym języku obcym (na przykład francuskim lub włoskim), powinny zawierać:
 • Tytuł przetłumaczony na język polski i angielski;
 • Streszczenia w języku polskim i angielskim.
 • Artykuły mogą zostać opublikowane w wydawnictwie, jeżeli są napisane w języku polskim lub w innych językach obcych będących głównymi językami badań naukowych takimi jak: angielski, francuski, niemiecki, włoski oraz inne języki Unii Europejskiej. Inne języki, np. grecki, łaciński, hebrajski, hieroglify egipskie mogą być używane w cytatach i przykładach.
 • Wymagane wskazania do manuskryptów:
 • Nie mniej niż 50% źródeł (bibliografia) powinny mieć DOI (Identyfikator Obiektów Cyfrowych);
 • Żródła (bibliografia) powinny zawierać co najmniej 50% odniesień do czasopism przynależących do bazy Scopus;
 • Autocytaty powinny stanowić maksymalnie 10–15 %.
 • Każdy autor powinien podać swój numer ORCID (https://orcid.org/).

2. ZASADY DOTYCZĄCE KOMPOZYCJI TEKSTU

 • Tekst powinien zawierać od 15 000 do 40 000 znaków;
 • Imię i nazwisko autora powinno być umieszczone na środku strony pod tytułem i przynależnością autora.
 • Pierwszy przypis powinien zawierać informację o autorze: stopień naukowy, przynależność instytucjonalna, e-mail i państwo.
 • Pod tytułem tekstu powinno być zamieszczone odpowiednie tłumaczenie tytułu i streszczenie tekstu.
 • Polskie i angielskie streszczenia nie powinny przekraczać 200 słów;
 • Tytuły i podtytuły tekstu powinny być napisane pismem pogrubionym;
 • Na końcu streszczenia powinny być umieszczone słowa kluczowe (od 2 do 5 słów) w języku polskim i angielskim. Słowa kluczowe nie mogą powielać tytułu.
 • Tekst artykułu musi być oddzielony podwójną spacją od streszczenia tekstu.
 • Źródła w tekście należy cytować podając nazwisko autora/wydawcy, rok publikacji i, w przypadku cytowania i dokładnych odniesień, numer strony, wszystko w nawiasach, np. (Drucker, 2006) lub (Drucker i in., 2010).
 • Bibliografia do artykułu musi być zredagowana w porządku alfabetycznym. Bibliografia w języku angielskim powinna być sporządzona zgodnie z międzynarodowymi standardami bibliograficznymi APA (http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book)
 • W bibliografii nie należy podawać adresów stron internetowych jako źródła naukowego, ponieważ tekst opublikowany w internecie mający tylko formę elektroniczną nie może być traktowany jako publikacja w sensie naukowym.
 • Tekst artykułu powinien być zredagowany czcionką Times New Roman, rozmiar 10,5:
 • Odstęp między wierszami 1 cm;
 • Marginesy boczne 1,5 cm;
 • Akapit na początku ustępu: 1 cm
 • Ilustracje: rysunki i fotografie o rozmiarze czcionki:
 • Wszystkie dane liczbowe powinny być w kolorze szarym;
 • Rysunki i tabele powinny być umiejscowione w odpowiednim miejscu w tekście;
 • Wszystkie rysunki i tabele muszą być przysłane w oddzielnych, dobrze opisanych plikach. Jeśli rysunki lub tabele nie są własnością autora tekstu musi być do nich dołączona pisemna zgoda właściciela;
 • Rozmiar czcionki tabel 10 punktów.
 • Cytaty napisane prostą czcionką podaje się w podwójnym cudzysłowiu;
 • Formy słów i obce słowa (niezmiennie do języka artykułu) powinny być napisane kursywą.
 • Znaczenia słów zamieszcza się w tak zwanych „przecinkach semantycznych” (tj. odwróconych pojedynczych przecinkach): ‘znaczenie’

Za zawartość artykułu, wiarygodność danych, faktów, cytatów, poziom samodzielności uzyskanych wyników odpowiadają wyłącznie autorzy artykułu

3. OPŁATY ZA PUBLIKACJĘ

 • Koszt opublikowania artykułu wynosi 40 EUR dla artykułów do 22 tysięcy znaków.
 • Autorowi (zespołowi autorów) przysługuje 1 wersja drukowana. Koszt dodatkowych wersji drukowanych  wynosi 10 EUR za egzemplarz (pod warunkiem uprzedniego zamówienia)

WAŻNE!

Złożone artykuły podlegają „podwójnej ślepej recenzji”.

Ze względu na członkostwo w Crossref w recenzowaniu artykułów jest stosowany CrossCheck.

Autorzy są proszeni o rzetelność w przygotowaniu swoich artykułów celem zminimalizowania konieczności korekty.