Wymagania redakcyjne

PNAP – Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej w Częstochowie skupia naukowców z różnych kontynentów, których artykuły naukowe poruszają zagadnienia o charakterze historycznym, kulturowym, politycznym, prawnym, społeczno-ekonomicznym, a także zagadnienia związane    z edukacją i zdrowiem.

Artykuły złożone do Periodyku muszą być oryginalne i niepublikowane wcześniej. Nie powinny one być rozpatrywane w tym samym czasie przez inne periodyki czy czasopisma. Odpowiedzialność za treść artykułu spoczywa na autorach, a nie na redaktorach lub wydawcach. Zgłoszenia muszą być przygotowane zgodnie ze standardami etycznymi w branży wydawniczej.

WYMOGI DO AUTORÓW

 1. WYMOGI OGÓLNE
 • Artykuł należy przesłać pocztą elektroniczną do redakcji na adres mailowy pnap@ap.edu.pl do sprawdzenia oraz do zaakceptowania publikacji. Wraz z artykułem należy przesłać kopie (skany) dwóch recenzji (merytoryczna – według wzoru, oraz lingwistyczna – według wzoru) oraz wypełnione i podpisane oświadczenie autora artykułu (według wzoru).
 • Przez fakt doręczenia artykułu do publikacji, autor przekazuje wydawcy prawa redakcyjne. To oznacza, że bez pisemnej zgody wydawcy nie może on publikować artykułu w całości lub w części w innych czasopismach oraz w innych wydaniach lub w mediach cyfrowych.
 • Proponowany do publikacji artykuł musi zostać dostarczony z dwumiesięcznym wyprzedzeniem przed terminem publikacji.
 • Dla ułatwienia korekty proponowany artykuł musi być przysłany w dwóch formatach plików: Word oraz pdf.
 • Artykuły napisane w języku innym niż angielski muszą zawierać:
 • angielskie tłumaczenie tytułu;
 • streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim. Słowa kluczowe nie mogą powielać tytułu.
 • Artykuły napisane w języku angielskim powinny zawierać:

–  polskie tłumaczenie tytułu;

–  streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim. Słowa kluczowe nie mogą  powielać tytułu.

 • Artykuły napisane w innym języku obcym (na przykład francuskim lub włoskim), powinny zawierać:
 • tytuł przetłumaczony na język polski i angielski;
 • streszczenia w języku polskim i angielskim.
 • Artykuły mogą zostać opublikowane w PNAP, jeżeli są napisane w języku polskim lub w innych językach obcych będących głównymi językami badań naukowych takimi jak: angielski, francuski, niemiecki, włoski oraz inne języki Unii Europejskiej. Inne języki, np. grecki, łaciński, hebrajski, hieroglify egipskie mogą być używane w cytatach                           i przykładach.
 • Wymagane wskazania do manuskryptów:
 • nie mniej niż 50% źródeł (bibliografia) powinny mieć DOI (Identyfikator Obiektów Cyfrowych);
 • źródła (bibliografia) powinny zawierać co najmniej 50% odniesień do czasopism przynależących do bazy Scopus;
 • autocytaty powinny stanowić maksymalnie 10–15 %.
 • Każdy autor powinien podać swój numer ORCID (https://orcid.org/).
 1. ZASADY DOTYCZĄCE KOMPOZYCJI TEKSTU
 • Tekst powinien zawierać od 15 000 do 40 000 znaków;
 • Imię i nazwisko autora powinno być umieszczone na środku strony pod tytułem i przynależnością autora.
 • Pierwszy przypis powinien zawierać informację o autorze: stopień naukowy, przynależność instytucjonalna, e-mail i państwo.
 • Pod tytułem tekstu powinno być zamieszczone odpowiednie tłumaczenie tytułu i streszczenie tekstu.
 • polskie i angielskie streszczenia nie powinny przekraczać 200 słów;
 • tytuły i podtytuły tekstu powinny być napisane pismem pogrubionym;
 • Na końcu streszczenia powinny być umieszczone słowa kluczowe (od 2 do 5 słów) w języku polskim i angielskim. Słowa kluczowe nie mogą powielać tytułu.
 • Tekst artykułu musi być oddzielony podwójną spacją od streszczenia tekstu.
 • Źródła w tekście należy cytować podając nazwisko autora/wydawcy, rok publikacji i, w przypadku cytowania i dokładnych odniesień, numer strony, wszystko w nawiasach, np. (Drucker, 2006) lub (Drucker i in., 2010).

Bibliografia do artykułu musi być zredagowana w porządku alfabetycznym. Bibliografia w języku angielskim powinna być sporządzona zgodnie z międzynarodowymi standardami bibliograficznymi APA (http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book)

Information Economy Report 2012. (2012). United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) Information Economy Report (IER). doi:10.18356/c48133e3-en

Porat, M. U. (1978). Global Implications of the Information Society.  Journal of Communication, 28(1), 70-80. doi:10.1111/j.1460-2466.1978.tb01565.x

W bibliografii nie należy podawać adresów stron internetowych jako źródła naukowego, ponieważ tekst opublikowany w internecie mający tylko formę elektroniczną nie może być traktowany jako publikacja w sensie naukowym.

 • Tekst artykułu powinien być zredagowany czcionką Times New Roman, rozmiar 10,5:
 • odstęp między wierszami 1 cm;
 • marginesy boczne 1,5 cm;
 • akapit na początku ustępu: 1 cm
 • ilustracje: rysunki i fotografie o rozmiarze czcionki:
 • wszystkie dane liczbowe powinny być w kolorze szarym;
 • rysunki i tabele powinny być umiejscowione w odpowiednim miejscu w tekście;
 • wszystkie rysunki i tabele muszą być przysłane w oddzielnych, dobrze opisanych plikach. Jeśli rysunki lub tabele nie są własnością autora tekstu musi być do nich dołączona pisemna zgoda właściciela;
 • rozmiar czcionki tabel 10 punktów.
 • cytaty napisane prostą czcionką podaje się w podwójnym cudzysłowiu;
 • formy słów i obce słowa (niezmiennie do języka artykułu) powinny być napisane kursywą.
 • znaczenia słów zamieszcza się w tak zwanych „przecinkach semantycznych” (tj. odwróconych pojedynczych przecinkach): ‘znaczenie’

Za zawartość artykułu, wiarygodność danych, faktów, cytatów, poziom samodzielności uzyskanych wyników odpowiadają wyłącznie autorzy artykułu

ІІІ. OPŁATY ZA PUBLIKACJĘ

Koszt opublikowania artykułu wynosi 40 EUR dla artykułów do 22 tysięcy znaków.

Autorowi (zespołowi autorów) przysługuje 1 wersja drukowana PNAP. Koszt dodatkowych wersji drukowanych PNAP wynosi 10 EUR za egzemplarz (pod warunkiem uprzedniego zamówienia).

Złożenie artykułu do PNAP jest bezpłatne pod warunkiem, że autor zostanie zaproszony do publikacji ze strony Rady Naukowej. Jeżeli autor ma trudności finansowe i nie może zapłacić za publikację, może on wystąpić do komitetu organizacyjnego o bezpłatne przyjęcie artykułu zgodnie z regulaminem (e-mail: pnap@ap.edu.pl).

WAŻNE!

Złożone artykuły podlegają „podwójnej ślepej recenzji”.

Ze względu na członkostwo w Crossref w recenzowaniu artykułów jest stosowany CrossCheck.

Autorzy są proszeni o rzetelność w przygotowaniu swoich artykułów celem zminimalizowania konieczności korekty.